A Görgényi-havasok megközlíthetőségében a legfontosabb szerepet egyelőre a „székely körvasút" és néhány jelentőseb országút, valamint a Marosvásárhely melletii vidrátszegi repülőtér játszik szerepet. A hegység keleti és északi oldalán halad a 400-as vasúti fővonal, amely Brassó-Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda-Gyergyószentmiklós - Maroshévíz-Déda, majd innen Észak-Erdély, azaz Szerteflava-Bethlen-Dés-Nagybánya-Szatmárnémeti vonalat követi. Ebből ágazik ki Dédánál a Déda - Szászrégen - Marosvásárhely - marosludas-Székelykocsárd/Székelyföldvár viszonylatú 405-ös vasútvonal. A hegységet vonattal tehát elérhetjük, de a gyors és sebesvonatok csak Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Dédán és Szászrégenben állnak meg, a személyvonatok, pedig minden megállóhelyen, amelyke közül jónéhány egyben a jelzett turistautak kiindulópontja is. A vonatokhoz kapcsolódó helyi/helyközi autóbuszos tömegközlekedés, mind a Gyergyói-medencében, mind Maroshévíz környékén, mind pedig a Maros mentén eléggé áttekinthetetlen, útvonal-tervezéskor célszerű vagy a marosvásárhelyi és gyergyószentmiklósi turisztikai információs irodáktól vagy a gyergyói és marosvásárhelyi természetjáró egyesületektől tanácsot kérni. A vasúti megközelítés, tehát, főleg Galócás és Magyaró közötti szakaszon célszerű, innen akár egynapos körtúrákat is tehetünk a hegység északi gerincére, völgyeibe.

A 300-as vasúti fővonalból Balázsfalváról indul a Dicsőszntmártont, Szovátát érintő Parajdig tartó mellékvonal, de a járatsűrűség miatt kevésbé jelentős ennek a szerepe a térség megközelítésében. Sajnos a Nyárád mentén és a Görgény völgyén húzódó keskeny nyomtávú vasútvonalak használaton kívül vannak, bár léteznek a Maros megyei tanácsnak turisztikai célú hasznosítást illető tervei ezekkel, félő, hogy ezek üzembe helyezése még jó pár évig elhúzódik.

A közúti megközelítés sokat javult az utóbbi időben a Bucsin-hágón átvezető országút felújításával, ezzel együtt több autóbuszjárat is érinti a térséget, pl. Gyergyószentmiklós - Szováta - Ernye útvonalon. A térség megközelítésében nyugati irányból az E60-as európai főútnak kiemelkedő a szerepe. Ez Nagyvárad - Kolozsvár -Torda -Marosvásárhely - Ákosfalva - Balavásár - Segesvár - Brassó útvonalon halad, ebből ágaznak ki azok az országutak, amelyek részben az említett vasútvonalakat követik, részben kiegészítik azokat, feltárva a hegység nyugati, középső és déli részeit. Marosvásárhelynél ágazik el a Felső-Maros mente útja a 15-ös országút Szászrégen (32 km), Déda (24 km), Maroshévíz (46 km) felé, innen pedig Borszék és Gyergyótölgyes irányában folytatódik Moldva felé. Ebből ágaznak el a hegységet jobban feltáró megyei utak, mint:

- Ernyétől a 153A megyei út Nyárádremete (26 km) onnan pedig a 153-as megyei út Szováta (19 km) felé, lehetővé téve Maros szék sajtáos tájegységének Felső-Nyárád mentének a megimerését (ld. Vármező és a Bekecsalja látnivalóit)

- Szászrégenből, Radnótfájáról elágazó153-as megyei út Alsóbölkény és Alsóköhér érintésével Nyárádremetére (25 km), majd Szovátára (19 km)

- Szászrégenből, szintén Radnótfájáról a 153C megyei út a Görgény völgyén Laposnyáig (40 km) vezet, innen a Gyergyóremetére tartó szakasza egyelőre autóval még nem járható (bár Gyergyóremetéről kiindulva egy szakaszát már felújították)

Szászrégenből a 15-ös főúttal párhuzamosan, de a Maros túloldalán, a bal parton halad az Alsóidecset, Holtmarost, Magyarót, Marosoroszfalut és Füleházát felfűző mellékút, amelyre akár Marosvécsnél is rá lehet csatlakozni.

Marosvásárhelyről a Középső és Felső-Nyárád mentére tart a 135-ös megyei út Jedd, Nyárádszereda (25 km) és Nyárádremete (24 km) irányába. Erről aztán Nyárádszeredánál el lehet térni Rigmány és Havadtő érintésével a 13A országút, Erdőszentgyörgy felé, vagy akár Nyárádmagyarós, Nyárádselye érintésével megközelíthető a Bekecs-tető (1080 m) nyugati lába. Az E60-as főútból Ákosfalvánál nyugatra az Alsó-, keletre a Középső- és Felső-Nyárád mentére tart az út, Nyárádgálfalva (20 km) fölött kapcsolódva a fennebb említett 135-ös megyei útba. Az Alsó-Nyárád mentén haladó Nyárádtő - Ákosfalva útszakaszt (14 km) Marosvásárhely kikerülésére is szokták használni az átmenő forgalomban.

A hegység, de egyúttal Székelyföld legfontosabb megközelítési útvonala a 13A-as országút, amely az E60-as európai főútból Balavásárnál ágazik el és a Kis-Küküllő völgyét követi, Parajdig majd onnan Korondon át felkapaszkodik a Kalonda-tetőre, érinti Farkaslakát a Nyikó fejében, majd a Baknya-tetőn átkelve beereszkedik Székelyudvarhelyre. Innen aztán a Hargitán keresztül Csíkszeredába tart, ahol a 12-es országúthoz kapcsolódik. A balavásári letérőt, akárcsak Segesvár és Székelykeresztúr, Székelyudvarhely között a héjjasfalvi letérőt, vagy Alsó-Háromszéken a kökösi hidat a Székelyföld szimbolikus kapuinak tekinthetjük, bár Maros szék tulajdonképpen Marosvásárhelytől nyugatra még a Mezőség egy részére is kiterjedt (Vofkori 1998). Balavásártól délre az E60-as már Szászföldre tart, keleltre a 13A országút feltárja Kis-Küküllő mente felső szakaszát, Só-vidéket és Udvarhely szék központi részét. A jelentősebb elágazások egyike a 136B megyei út, amely Erdőszentgörgytől a Küsmöd vizét követi az elárasztott falu helyén terülő Bözödújfalusi-tó mellett Kőrispatakon át Etédig (20 km), ahonnan átkel a Gagy mentére és leereszkedik Székelykeresztúrra (25 km). Szovátán ágazik el a 153-as megyei út Nyárádremete felé (lásd fennebb), Parajdnál pedig a 13B országút a Bucsin-hágón át, Borzont és Gyergyóalfalu érintésével Gyergyószentmiklósra tart (48 km), ahol a 12-es országútal találkozik.

Az E60-as országútból Héjjasfalvánál ágazik el az az út, amelynek a Nagy-Küküllő völgyén haladó 137-es megyei út Székelykeresztúrig tartó szakaszát és onnan a Nyikó mentén haladó, volt 134A megyei utat országúttá minősítették át (13C), a 2005-ös árvizet követően pedig jelentős felújítások is történtek. A Nyikó menti út a Nagy-Küküllő mentén Székelyudvarhelyre tartó 137-es megyei út alternatívája lett, amelyen akár körutazást is tehetünk a Rez-tető körül, vagy Farkaslakától északra tartva, köves mellékúton Székelypálfalva, Firtosváralja érintésével Énlakára is kirándulhatunk.

A Görgényi-havasok keleti oldalát a bucsini útból (13B) és az észak-dél irányú 12-es országútból leágazó mellékutakon közelíthetjük meg. A 12-es országút a „külső" Székelyföld főtengelyének tekinthető, hiszen Alsó-Háromszéken, Kökösnél ágazik el a Brassó - Bákó közötti főtengelyből, és jórészt a Székely körvasutat követi Sepsiszentgörgy - Csíkszereda - Gyergyószentmiklós - Maroshévíz vonalon. Ennek csak az északi szakasza Gyergyószentmiklós - Maroshévíz között (37 km) halad a hegység közelében, de tulajdonképpen a Maroson túl, a szomszédos Gyergyói-havasok lábát követi. Bár inkább a Dél-Görgény és a Hargita északi részének megközelítést segíti elő, ki kell emelnünk a Tekerőpataktól a Libáni- vagy sikaszói-hágón át Fenyédre (52 km) tartó, nemrég felújított 138-as megyei út jelentőségét, amely a székelyföldi körutazások számára új lehetségeket villantott fel, a Gyergyó - Só-vidék - Székelyudvarhely viszonylatot tekintve. A szűkebb értelemben vett Gyergyói-medence körútja a 126-os megyei út Szárhegyről Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva érintésével Gyergyóújfaluba tart, ahonnan egy alig járt út közvetlen összeköttetést teremt Vaslábbal is. Míg Csomafalva és Újfalu inkább a Dél-Görgény megközelítése szempontjából jelentős, Gyergyóalfalu és a hozzá tartozó Borzont közelében a Baricz-kanyar néven ismert házcsoport a Bucsin-hágó keleti lábának megközelítésre alkalmas. Alfaluból 17 km hosszú földút vezet a Bakta-hegy lábához, akárcsak Gyergyóremetéről a Bakta-hegy északnyugati oldalán mélyülő Eszenyői-hágóhoz, ahol terepjáróval at lehet kelni a Görgény völgyébe (lásd fennebb a 153C megyei utat). Gyergyóremete egy 4 km-es útszakasszal kapcsolódik a 12-es országúthoz, amelyen Gyergyóditró látványos temploma mellett jelentős útkereszteződés található a Gyergyói-havasokon át a Tölgyesi-szoros felé. A Görgény völgyén haladó út összekötése a 12-es országúttal Gyergyóremetét viszonylagos zártságából, félreeső helyzetéből ki fogja mozdítani.

A hegységet barázdáló patakvölgyek majdnem mindegyikén haladnak erdőkitermelő utak, amelyek a gyalogos, vagy jó erőnlét, esetén a hegyi kerékpáros megközelítést lehetővé teszik. Célszerű azonban figyelmbe venni, hogy az erdős és legelős-kaszálós területek egy része védett terület, más része visszakerült magán tulajdonba, az erdei utak pedig nem föltétlenül minősülnek szabadon használható nyilvános utaknak. Éppen ezért a terepjárós, terepmotoros megközelítés, vagy kalandozás esetén tekintettel kell lenni a terepen található kiírásokra, figyelmeztető feliratokra.

Megemlíthetjük még a megközelíthetőség már létező elemeinél a Marosvásárhely melletti, vidrátszegi regionális repülőteret, amelynek ma már több légitársaság révén nemzetközi összeköttetései is vannak. A repülőtér angol nyelvű honlapja (www.targumuresairport.ro) a szerződött légitársaságok járatait, egyéb szolgáltatásokat és a tágabb térség látnivalóit is ismerteti, megemlíti.